Verzekering: wat dekt ze ? Wat te doen bij ongeval?

A. Sportongevallen

Met ongevallen wordt bedoeld een plotselinge gebeurtenis die lichamelijk letsel veroorzaakt en waarvan de oorzaak vreemd is aan het organisme van het slachtoffer.

Daarnaast is men o.a. ook verzekerd voor: een zonnesteek, letsels opgelopen bij reddingsacties, beten en steken van dieren en insecten, spierscheuringen, verstuikingen, verrekkingen, ontwrichtingen, enz.

 

Verzekerde activiteiten:

  • Het moet een ongevalschade betreffen opgelopen tijdens het tennissen, maar ook tijdens andere clubactiviteiten, zoals oa. feestelijkheden, verplaatsingen, reizen enz.
  • Bovendien is ook de schade gedekt, opgelopen tijdens het normale traject van zijn verblijfplaats naar de bestemming waar de activiteiten plaatshebben of naar een afgesproken verzamelplaats.

Welke schade wordt gedekt?

  • Behandelingskosten (max. 2 jaar)
  • Kosten van prothesen (max 123,95 euro per tand en max 495,79 euro per schadegeval)
  • Apotheekkosten en gipsen (max 619,73 euro)
  • Vervoerkosten van het slachtoffer
  • Vaste vergoeding bij overlijden (7.436,81 euro) of bij blijvende invaliditeit (14.873,61 euro tussen 1 en 50%, 29.747,22 euro tussen 51 en 100%)
  • Bij tijdelijke ongeschiktheid t/m 65 jaar, mits werkelijk inkomstenverlies en indien geen andere ziekteuitkeringen (24,79 euro per dag aan 100%)
  • Begrafeniskosten (maximum 7.436,81 Euro)

Er worden geen vergoedingen uitgekeerd, indien de schade werd veroorzaakt door dronkenschap of een analoge staat. Evenals het gebruik van andere producten door het slachtoffer!

B. Burgerlijke aansprakelijkheid

De verzekering dekt de schade die door een lid werd veroorzaakt aan derden tijdens de hierboven genoemde verzekerde activiteiten. Zowel de lichamelijke schade als de materiële aangerichte schade wordt vergoed. Er zijn evenwel verschillende zaken die niet worden vergoed, zoals brillen, kledij e.d. Wanneer de schade wordt aangericht door minderjarige leden, geldt de burgerlijke aansprakelijkheid van de ouders.

C. Burgerlijke en strafrechtelijke verdediging

Wanneer tegen een spelend lid een burgerlijke of strafrechtelijke procedure wordt gevoerd i.v.m. een verzekerde activiteit, worden alle procedure- en advocatenkosten ten laste genomen van de verzekering.
Na een ongeval neemt U contact op met Karel Foqué of U vult een document in dat op de club aanwezig is bij de uitbaters. Laat dit invullen door de dokter en bezorg dit terug aan Karel. Hij handelt dit verder af.